Co vás zajímá...

Zaplatit či nezaplatit pokutu ze zahraničí ?

06.01.2014 22:26
Může být po vás pokuta obdržená v zahraničí vymáhána na území České republiky? Jak postupují české úřady proti cizincům, kteří dostanou pokutu v Česku?Někdy se tak stane, že si ze zahraničí dovezete i nechtěný suvenýr – výzvu k zaplacení pokuty. Co s tím? Máte takovou pokutu rychle zaplatit, nebo...

Odvolání a odvolací řízení podle správního řádu

26.08.2013 13:48
Předmětem tohoto článku je v zásadě pouze rámcové pojednání o právním institutu odvolání a o odvolacím řízení vedeném podle obecného právního předpisu upravujícího správní řízení, tj. dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Každé správní řízení vedené podle správního řádu, případně podle...

Shrnutí postupu před podáním vysvětlení či užití institutu osoby blízké

18.08.2013 20:41
Tzv. "řešení problému osoby blízké" po 19.1.2013 (správní delikt) Jedná se o zákonné opatření, které zpoplatňuje využití práva nevypovídat v určité podskupině přestupkových věcí. Zavádí se povinnost provozovatele vozidla zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány...

Usnesení NSS o problematice námitky podjatosti ve správním řízení

24.06.2013 21:20
0089_1As__100_20121211035803_prevedeno.pdf (516,7 kB)

Kauce, a zase ta kauce, tak jak to vlastně je ?

18.03.2013 09:09
Protože dostáváme v poslední době spoustu dotazů na kauci, kterou mohou udělit policisté, přinášíme základní informace, které Vám vysvětlí podstatu věci. Účelem tohoto institutu je zajistit účast osoby podezřelé ze spáchání přestupku při jeho projednání. Správní úřady se v praxi často...

Osoba vzdálená ? Proč tedy ne ?

24.02.2013 12:32
Víte, že od 19. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která mj. představuje konec výmluvám řidičů - provozovatelů motorového vozidla při spáchání dopravního přestupku na "osobu blízkou"? Přijetí této novely je reakcí...

Změny zákona o silničním provozu účinné od 1. ledna 2013

09.01.2013 22:34
„Exekuce na řidičské oprávnění“ Dnem 1. ledna 2013 nabývají účinnosti dvě novely zákona o silničním provozu, obsažené: 1. v zákoně č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky; 2. v zákoně č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon...

Další "rána" pod pás správním orgánům

22.09.2012 20:48
Můžete si přečíst jeden z rozsudků Nejvyššího správního soudu 0083_7As__100_2010.pdf (198,4 kB)

Spor s Magistrátem hl. m. Prahy - úspěch !

20.08.2012 18:31
Opět úspěch ve sporu s Magistrátem hlavního města Prahy. Dostáli jsme slibu panu Zelenkovi, že spor vyhrajeme, a tak by nám měl pogratulovat. Ve sporu šlo o doručování Magistrátu z datové schránky fyzické podnikající osoby, kdy MHMP statut účastníka správního řízení s poukazem na DS FPO...

Rozsudek NSS ze dne 14.12.2009, č.j. 5 As 104/2008 – 45 (materiální znak skutkové podstaty přestupku):

11.03.2012 17:42
Rozsudek se týká skutečnosti, že pro trestnost jednání vykazujícího formální znaky přestupku je třeba, aby došlo také k naplnění jeho materiální stránky. NSS odkazuje na rozhodnutí NS ze dne 17. 4. 1996, sp. zn. 1 Tzn 2/96, publikované pod č. 43/1996 Sb. NS, kde NS uvádí: „Při úvahách o tom,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>