Blokové řízení jako zvláštní řízení o přestupku

19.05.2013 10:05

Je pravidlem, že přestupky se projednávají v řízení o přestupcích. Zákonodárce však s ohledem na kriterium hospodárnosti a rychlosti upravuje v ustanoveních §§ 84 – 86 zákona o přestupcích blokové řízení, které představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích.
Aby mohl být přestupek projednán v blokovém řízení, je nutno splnit zákonem stanovené podmínky a to, že přestupek musí být spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit

Je pravidlem, že přestupky se projednávají v řízení o přestupcích. Zákonodárce však s ohledem na kriterium hospodárnosti a rychlosti upravuje v ustanoveních §§ 84 – 86 zákona o přestupcích blokové řízení, které představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích.
Aby mohl být přestupek projednán v blokovém řízení, je nutno splnit zákonem stanovené podmínky a to, že přestupek musí být spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí. Proti pokutě uložené v blokovém řízení se není možno odvolat a to z důvodu, že zákonodárce předpokládal, že opravného prostředku není třeba za situace, kdy se pachatel přestupku dobrovolně zaváže ke splnění pokuty mu v blokovém řízení uložené. Dle zákona může být v blokovém řízení uložena pokuta do výše 1000 Kč a to pokud zákon o přestupcích nebo jiný zákon nepřipouští uložit pokutu vyšší. Oprávnění k ukládání pokut zákon přiznává správním orgánům, v jejichž působnosti je projednávání přestupků a osobám jimi pověřeným a dále orgánům určeným zákonem o přestupcích nebo jiným zákonem. Osoby, které jsou ze zákona oprávněny k ukládání pokut v blokovém řízení, se na žádost musí prokázat služebním nebo jiným průkazem, z kterého toto oprávnění vyplývá. Osoby, které jsou pověřeny k ukládání pokut oprávněnými osobami, musí tuto skutečnost prokázat na základě pověřovacího dokladu, jež jim k tomuto účelu byl vystaven. Mezi osoby oprávněné k ukládání pokut v blokovém řízení patří orgány Policie České republiky, orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a orgány hygienické služby. Oprávněnou osobou je i obecní policie. Strážníci obecní policie mohou při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky (a to za podmínky, že jde o přestupek, jehož projednávání je v působnosti obcí). Každý orgán má tedy vymezenou oblast přestupků, jejichž nedodržení je oprávněn sankcionovat v blokovém řízení.
Z projednávání v blokovém řízení jsou vyloučeny tzv. návrhové přestupky (návrhovými přestupky jsou přestupky urážky na cti a mezi osobami blízkými přestupky spočívající v ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslném narušení občanského soužití, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválností nebo jiným hrubým jednáním a přestupky proti majetku, tyto přestupky lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka podaný příslušnému správnímu orgánu a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení).

Na pokutovém bloku musí být vyznačeno, komu byla pokuta uložena, kdy k tomu došlo a za jaký přestupek je osoby sankcionována.

Uložení pokuty v blokovém řízení je nutno považovat za rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, je exekučním titulem a lze je vykonat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení. Takovýto výkon rozhodnutí lze provést též prodejem movitých věcí dlužníka. Správní orgán příslušný k výkonu rozhodnutí postupuje přitom přiměřeně podle občanského soudního řádu.
 
  SPP