Co je to správní delikt ?

07.07.2014 20:16

Správní delikt je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán zákonem stanovenou sankci.

Správní delikty jsou jak přestupky, tak jiné správní delikty právnických osob, resp. fyzických osob podnikajících.

Projednávání přestupků a jiných správních deliktů Úřadem je upraveno v hlavě VII zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Přestupky i jiné správní delikty projednává Úřad z úřední povinnosti; jakmile nastanou a Úřadu jsou známy skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku, resp. jiném správním deliktu, je Úřad povinen takové řízení zahájit. Tento okamžik může nastat v souvislosti s kontrolním zjištěním zachyceným v kontrolním protokolu, ale skutečnosti odůvodňující zahájení řízení mohou vyplynout i přímo z Úřadu doručeného podnětu nebo stížnosti.

Základním procesním předpisem pro oba druhy řízení je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě řízení o přestupcích je speciálním právním předpisem zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Účastníkem řízení o správním deliktu je podle § 27 a 28 správního řádu pouze osoba podezřelá. Na druhé straně stěžovatel, resp. autor podnětu, může být v tomto řízení vyslechnut jako svědek, ale v rámci řízení mu nepřísluší žádná zvláštní práva obdobná účastníkovi řízení (jako jsou právo navrhovat důkazy, podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu apod.).

Vedle toho, že se obrátí se svým podnětem na Úřad, má však stěžovatel, který se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat správce osobních údajů o vysvětlení nebo o odstranění takového stavu (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). V případě, že stěžovatel hodlá vůči odpovědné osobě uplatňovat právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, je třeba, aby tak činil podle příslušného hmotněprávního předpisu, kterým je od 1. ledna 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Thomas Hofmeister