Co se stane, když nezaplatíte pokutu

09.05.2012 21:41

Chtěl bych se podělit s čtenáři o zkušenost, jak úředníci reagují na dopravní FSM a jak mají propracovaný Systém s velkým S. Na konci článku je doslovný zápis (vynechány osobní údaje a omáčka okolo jako spisové značky, datumy...) obdržený modrým pruhem (zásilku jsem převzal a podepsal, neviděl jsem důvod tady se nechat zapírat).

Berte to prosím jako seznámení s tím co Vás asi čeká (systém se vyvíjí a zbavuje dětských nemocí). Nechci zde nějak emočně řešit co jak proč...   Můj ideální cíl by bylo nedostat body za přestupek (peníze tolik neřeším), i když body žádné nemám, šlo mi spíš o princip.. sice lehký přestupek za 2 body, ale kdyby to bylo bez bodů, bral bych to jako výhru.. co vím za 60 km/h se body stále dávají i po novele od 1.4. 2011.

Popis situace: změřen 60 km 170 metrů od konce cedule na 4 proudové výpadovce směrem z města, průmyslová zona s širokým parkovišti u silnice z obou stran, sobota večer, v průmyslové zoně je po pátku 15.00 mrtvo (městké podniky, státní podniky, soukromníci zavírají v 17.00) přechod pro chodce - nebyl jsem přímo u něj, ale je "v tom směru".

Jako čtenář D-F jsem se rozhodl že až bude někdy příhodná chvíle, vyzkouším FSM a bdělost našich úřadů, takže při nedávném zastavení PČR a oznámení o spáchání přestupku (rychlá jízda, viz. níže) jsem postupoval podle načtených informací: s PČR jsem se nebavil (byli slušní, nic se neptali, oznamovali), po oznámení že s navrhovanou pokutou 1000,- nesouhlasím a že požaduji správní řízení jsem byl odstaven na parkoviště a dalších 20 min. čekal na zprocesování mého požadavku. (za uvedenou dobu došlo k 15 dalším odchytům a byl jsem jediný kdo požadoval správní řízení, takže efektivita slušná - byl to velký zásah, 5 PČR se střídali u lidí jak na běžícím pásu - jeden vybraný jen měřil a druzí si odebírali řidiče a řešili to s nimi).   Do svého vyjádření na protokolu jsem napsal že si nejsem vědom této rychlosti, že tachometer ukazoval "50", ostatní proškrtlé. Byl jsem propuštěn, za 14 dní - slušná rychlost, viditelně to mají úřednící zmáklé jsem obdržel níže uvedené.

Byl jsem připraven na dotazovaní před správním řízení, procesní chyby úředníků - nekonalo se. Jednoduše rozhodli, viz. níže (zatím jsem ještě neviděl dokumentaci, předal jsem dopis svému právníkovi k vyjádření....)

Z mého pohledu zatím v jednání a chování účastněných nevidím žádné slabé místo:
1. Radar byl umístěn téměř u krajnice - sice  to asi nebylo 0 stupnů jako na  certifikátu, ale Pčr má nějaký manuál - nevím co je v něm
2. Jednání, zaevidování - také jsem nenašel chybu - je chyba že jeden PČR měří a druhý to se mnou řeší?.... asi ne
3. PČR rozumně při měření rovnou staví a evidují, aby se vyhli poteciálním odepřením výpovědi, osobám blízkým, rozmazaným obličejům atd..
4. Úřad obešel slabá místa a rovnou rozhodl (asi může, čekám na vyjádření právníka...)
5. Hrozba další 1000,- za správní řízení - tlak abych to dál neřešil

Závěr: zastaví-li mě PČR, která provádí měření na místě, je dost velká šance že není úniku.

Potenciální slabé místo - obrana: Jediné které jsem našel je jít do řízení (zaplatit zábavu na kterou mám nárok, a užít si to za dodatečných 1000,-) a argumentovat a chtít vidět situaci a přesný zákres uvedeného - auto, stanoviště, úhel... a chtít vidět doklady podle kterých radar v tomto úhlu může měřit - na certifikátu je 0, ale ta tam určitě nebyla...

Další potenciální problém - duch zákona - zde argumentován přechodem pro chodce - je to průmyslová zona, v sobotu večer kde největší továrna je státní podnik který nepracuje od 15.00 pátku. Nikdy tam nikdo nepřechází, ani v uvedenou dobu tam samozřejmě nikdo nebyl ani v širším okolí žádný chodec.

Zde vidím další možnost argumentovat že zde není žádná "nebezpečnost", nebýt tam ten přechod bral bych to celkem jistě, přechod tomu dodává celkem váhu.

Má-li nějaký čtenář chytrou radu, rád se poučím a doufám že toto někomu pomůže s další přípravou

 


Městský úřad XXX, odbor vnitřních věcí jako příslušný správní orgán podle ustanovení & 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách nkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává podle ustanovení & 87 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tento

příkaz o uložení pokuty za přestupek

pan XXX XXX, narozený XXX, trvale bytem XXX se uznává vinným:

1. Z přestupku podle ustanovení & 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterého se dopustí ten, kdo při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/hod. nebo mimo obec o méně než 30 km/hod. Uvedeného přestupku se dopustil tím, že dne XX v XX hodin řídil osobní automobil značky XX registrační značky XXX po silnici I. třídy číslo XX a v ulici XX v XX ve směru z centra obce mu byla laserovým rychloměrem typu MicroDigiCam LTI naměřena rychlost 63 km/hod. Po odečtení možné odchylky ve výši 3km/hod mu byla jako nejnižší skutečná rychlost naměřena 60 km/hod., čímž překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci stanovenou zvláštním právním předpisem o méně než 20 km/hod.

Uvedeným jednáním XXX porušil ustanovení & 18 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích a naplnil tak skutkovou podstatu uvedeného přestupku.

Ve smyslu ustanovení & 11 odst. 1 písm. b) a & 12 odst. 1 a 2 zákona o přestupcích s použitím & 125c odst. 4 písm. e) zákona o provozu na pozemních kokmunikacích, se mu za tento přestupek ukládá sankce:

pokuta ve výši 1000,- Kč

slovy... splatnáxxxx do 30 dnů od nabytí právní moci na účet........XXXXXX...

Odůvodnění Dne XX obdržel městský úřad XXX od Pčr XXX oznámení přestupku, kterého se XXX měl dopustit dne XX v XX hodin řídil osobní automobil značky XX registrační značky XXX po silnici I. třídy číslo XX a v ulici XX v XX ve směru z centra obce mu byla laserovým rychloměrem typu MicroDigiCam LTI naměřena rychlost 63 km/hod. Po odečtení možné odchylky ve výši 3km/hod mu byla jako nejnižší skutečná rychlost naměřena 60 km/hod., čímž překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci stanovenou zvláštním právním předpisem o méně než 20 km/hod.

Skutková podstata přestupku byla zadokumentována pod jednacím číslem. Pan XXX s přestupkem zjištěným dne XX na místě nesouhlasil, ale registrační značka zaznamenananá ve fotodokumentaci z rychloměru MicroDigiCam LTI je čitelná stejně jako je čitelná i naměřená rychlost. Při silniční kontrole byl ztotožněn řidič i vozidlo. Měření bylo provedeno rychloměrem MicroDigiCam LTI, který má platný ověřovací list o provedené kalibraci ČMInstitutem ze dne XX, jehož platnost končí dne XX. Rychlost udávaná rychloměrem vozidla pak nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost a podle MD ČR (čj 89/2005-160-LEG/1 ze dne XX) je stanovena i maximální odchylka, která určuje, např. při údaji na rychloměru 50 km/hod. je minimální skutečná rychlost 41 km/hod.

Podle správního orgánu jsou výše uvedené dokumentace, včetně fotozáznamu z radarového zařízení zpracovaní Pčr XX, průkazné a není tedy pochyb o tom, že XX nejvyšší dovolenou rychlost v obci překročil.

Jelikož v ustanovení & 18 odst 4. zákona o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno, že v obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/hod., je nesporné, že XX porušil zájem společnosti chráněný zákonem - bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kdy překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci v místě, kde se v době měření mohli pohybovat chodci (v měřeném úseku je vyznačen přechod pro chodce). Městský úřad XX na základě spisových materiálů dospěl k závěru, že přestupek lze řešit v příkazním řízení. Přestupek byl bezpečně zjistěn a prokázán spisovou dokumentací. Řidič XX svým jednáním naplnil skutkovou podstatu uvedených přestupků, a proto bylo rozhodnuto o jeho vině.

Při stanovení  druhu a výše uložené sankce vycházel správní orgán XX.... . Správní orgán  při svém rozhodování přihlédl ke všem okolnostem spáchání přestupku, zejména pak k výši naměřené rychlosti, k době a místě jeho spáchání, k výpisu z evidenční karty XX, kde nemá žádný záznam o přestupcích. Takto uloženou sankci považuje správní orgán za odůvodněnou, přiměřenou.........

Poučení: Proti tomuto příkazu je možné podat do 15 dnů ode dne jeho doručení "odpor" podle ustanovení & 87 odst. 4 zákona o přestupcích k XX který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se tento příkaz ruší a správní orgán bude pokračovat v řízení o přestupku s tím, že po projednání věci bude v případě uznání viny uložena kromě pokuty i povinnost uhradit náklady řízení stanovené vyhláškou 231/1996 Sb. ve znění vyhlášky 340/2003 Sb. ve výši 1000,-.

Oznámením tohoto příkazu bylo proti Vám zahájeno přestupkové řízení ve shora uvedené věci.

razítko, podpis, funkce jméno...

 

autor: dfens