Dodáváte služby BOZP, PO? Jaká je Vaše právní odpovědnost za pokutu?

11.03.2012 17:38

 

 
 

Je osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (OOZ)právně zodpovědná za vzniklé škody? Může na něm  firma "vysoudit"  pokutu OIP? Může být zodpovědná za pracovní úraz? 

Podle obchodního zákoníku je každý subjekt odpovědný za škody vzniklé porušením povinnosti ze závazkového vztahu. Závazkovým vztahem je v tomto případě smlouva o poskytování služeb BOZP nebo obdobná smlouva. V případě pokuty, nebo úrazu by soud zkoumal povinnosti uložené smlouvou ve vztahu se vznikem škody.

Pro názornost: pokuta bude uložena za chybějící riziko v analýze rizik a neseznámeni s ním postiženého v souvislosti s úrazem. OIP bude vytýkat porušení zákoníku práce ("nesplnil povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům, jak požaduje § 102 odst. 1 zákoníku práce, neboť nesplnil opatření vyplývající z právního předpisu " dále...citace navazujícího předpisu např. nařízení vlády). Soud by v tomto případě zkoumal zejména:

1. Zda ve smlouvě o poskytnutí služeb je analýza rizik zahrnuta

2. Zda je obsah analýzy taxativně určen a lze spravedlivě požadovat, aby zahrnovala i OIP vytýkaný nedostatek. (A zde je hlavní příčina důkazní nouze, do které se žalující strana s největší pravděpodobností dostane.) Každý přizvaný znalec potvrdí to, co je známo a je zakotveno i v  normách. Tedy, že analýza rizik je interdisciplinární, kolektivní práce, která je určena k neustálému doplňování. Nebude tedy s největší pravděpodobností možné prokázat, jaká povinnost vyplývající ze závazkového vztahu služeb bezpečnosti práce byla porušena.

3. S ohledem na ustanovení zákoníku práce:

§ 101(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

se zaměstnavatel nezbavuje odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Z povahy úkolů v oblasti bezpečnosti práce vyplývá, že bez vysoké míry součinnosti vedoucích pracovníků  nemůže tyto úkoly nikdo splnit.

Dle našeho názoru, ze všech uvedených důvodů,  může být osoba odborně způsobilá považována pouze za poradenskou firmu. Ta je zodpovědná  za škody způsobené klientovi radami, nebo dokumenty v rozporu s exaktními ustanoveními obecně závazných právních předpisů BOZP.

Příklad: vyhotovené bezpečnostní pokyny pro práce ve výškách, kde je uvedeno, že zajištění proti pádu z výšky musí být provedeno tam, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky větší než 2,5 m (správně 1,5 m).

Odpovědi na otázky v záhlaví: V případě poskytnutí rad, vyhotovení dokumentů v rozporu s exaktními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, nebo nedodáním konkrétního dokumentu, služby uvedené ve smlouvě,  může být osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (OOZ) právně zodpovědná za vzniklé škody. Může na něm  v tomto případě firma "vysoudit"  pokutu OIP za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Může být v tomto případě i zodpovědná za pracovní úraz. V ostatních případech odpovědnosti by vyhlídky žalobce na úspěch byly mizivé.  

     SPP