Jak je to s Českou kanceláří pojistitelů ? Otázky a odpovědi.

12.10.2018 12:32

ČKP posílá výzvy k uhrazení příspěvku nepojištěných vozidel bez ohledu na to, zda dané vozidlo skutečně jezdí po veřejné komunikaci či nikoli. Ústavní soud však tuto praxi označil ve svém nálezu za nepřijatelnou.
Česká kancelář pojistitelů je v rámci naší republiky hlavním kontrolním orgánem, co se povinného ručení týče. Jejím úkolem je kontrolovat, zda jsou všechna registrovaná vozidla v ČR řádně pojištěna. Pokud se v databázi objeví nepojištěné vozidlo, má ČKP právo po jeho majiteli vymáhat správní poplatek.

„ČKP“ však vlastníkům těchto nepojištěných vozidel zasílá výzvu a to i za předpokladu, kdy vozidlo není skutečně provozované „právě třeba z důvodu havárie.“ Část majitelů zapomíná odevzdat značky od neprovozovaného vozidla a přestanou platit pojistné. ČKP majitele postihuje a je po nich vyžadována úhrada zákonného příspěvku nepojištěných, který činí od 30 do 70 KČ za 1. den v závislosti na druhu vozidla.
V nálezu Ústavního soudu z jednoho z případů, kdy majitel spor s ČKP nakonec vyhrál, se uvádí že: „Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti je navíc podle ust. § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnost spojena s provozováním vozidla, respektive ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli však s pouhým držením vozidla, které provozováno, respektive ponecháno na pozemní komunikaci není.“ Podle Ústavního soudu je možné brát 30 ti denní lhůtu jako pořádkovou, což tedy znamená, že prokazování ohledně neprovozování vozidla je možné i kdykoliv po uplynutí této lhůty.

Ústavní soud dává České kanceláři pojistitelů právo dovozovat, že pokud je vozidlo zapsané v registru, je také provozováno a dodání důkazů leží na vlastníkovi vozidla, protože ČKP nemá jak z pouhého záznamu v registru vozidel zjistit, zda je vozidlo skutečně v provozu.

„Ústavní soud si je vědom skutečnosti, že vedlejší účastník nemá možnost zjišťovat, zda bylo či nebylo vozidlo bez pojištění odpovědnosti fakticky použito k jízdě nebo ponecháno na veřejně přístupné pozemní komunikaci, a disponuje pouze informací podle ust. § 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti. Ustavní soud k tomu uvádí, že již ze samotné skutečnosti, že je vozidlo vedeno v registru, je samozřejmě možno dovozovat, že vozidlo je také provozováno (zpravidla tomu tak bude), to nicméně pouze za situace, kdy nebude jeho vlastníkem (provozovatelem) dostatečně prokázán opak.”

Pokud se rozhodnete přerušit provozování svého vozidla a neodevzdáte registrační značky vozidla do depozita, tak si raději rovnou opatřete důkazní materiál, že vozidlo není skutečně provozuschopné. Myslete také na to, že za neodevzdání značek Vám sice nemusí hrozit výzva od ČKP, ale pokuta ve správním řízení ano. Když své vozidlo z registru odhlásíte a značky do depozita odevzdáte, budete mít jasný důkaz o tom, že je případná výzva od ČKP bezpředmětná a ušetříte se od soudního sporu s ČKP.

AK Němec & Partners