Městská policie tu není od měření rychlosti

07.12.2010 20:34

 Obecní policie je primárně zřízena k jiným účelům, než je hlídání dodržování rychlosti řidičů na území obce. Obecní a městská policie by především měla hlídat veřejnou bezpečnost a vnitřní pořádek v obci, stejně tak jako dodržování obecních předpisů, spojených s bezpečností, a obecních vyhlášek.

Skutečně se v praxi stává, že městské a obecní policie zejména ve větších městech se příliš věnují řešení dopravních přestupků na úkor svých jiných povinností. To ve svém důsledku může zapříčinit faktické zhoršení bezpečnosti na území města. Třeba Městská policie hlavního města Prahy údajně eviduje přes 5000 přestupků souvisejících s překročením rychlosti denně. Je jasné, že takové množství dopravních přestupků se nedá vyřešit a správní orgán pak od Městské policie dostává neúplné, nebo nekvalitní podklady ke správnímu řízení.

Strážníci obecní policie by měli být na rizikových místech - před školami, u přechodů, na místech se zvýšenou možností výskytu nežádoucích jevů, se zvýšeným nápadem kriminality a na místech, kde je ohrožena bezpečnost občanů a ne postávat u radarů, nebo se zabývat administrativními úkony spojenými s tisíci dopravními přestupky denně. Odebrání pravomoci měřit rychlost obecní policií a připravovat podklady ke správním řízením souvisejícím s dopravními přestupky je účelným krokem, který ve své podstatě zvýší bezpečnost ve městech a obcích, kde byla obecní policie zřízena.

Mělo by být jednoznačně stanoveno, který bezpečnostní sbor a které orgány kontrolují dodržování bezpečnosti silničního provozu, včetně dodržování stanovené rychlosti na pozemní komunikaci. Je jasné, že v této oblasti má také své místo policie obecní, která by však primárně měla řešit zejména takové přestupky, které brání plynulosti silničního provozu, jako jsou nesprávně zaparkovaná vozidla, auta stojící na přechodu, nepovolené zábory chodníků, nebo jiné neoprávněné překážky na silničních komunikacích.

V "honbě za penězi do obecní pokladny" se některé městské policie uchylují k takovým způsobům měření rychlosti a dohledu na silničním provozem, které jsou na samotné hraně přípustnosti zákona a na samotné hraně reálné průkaznosti, že byl dopravní přestupek vůbec spáchán. Příkladem jsou úseková měření rychlosti MP hlavního města Prahy, kde řada přestupkových řízení končí právě na tom, že řidiči často argumentují nejen "osobou blízkou", která nám ze zákona mizí, ale právě reálnou neprůkazností toho, že v danou chvíli jeli v konkrétním místě konkrétní rychlostí. Z toho vznikají druhotné problémy, které mohou zapříčinit to, že paradoxně místo zlepšení chování řidičů se chování řidičů ještě zhorší, neboť bude jasný princip výmluvy řidiče, pokud bude v rámci úsekového měření rychlosti přistižen při spáchání dopravního přestupku a osloven a řešen městskou policií, nebo správním orgánem obce.

Obecní policie by měla sloužit především občanům města, nebo obce, a to především v úkolech, které v dané obci nemusí provádět Policie České republiky, nebo na které PČR nemá personální a technické kapacity. Jedná se především o běžnou hlídkovou činnost, o dodržování obecních předpisů souvisejících třeba s čistotou, s požíváním alkoholických nápojů, s porušováním tržních řádů a dalších zákonů na území města, dohled nad bezpečností v parcích a na dalších exponovaných místech. Policie České republiky by se pak měla věnovat především vyšetřování trestných činů, přestupků na území obce a také obecným dohledem nad dodržováním pravidel silničního provozu řidiči.

Thomas Hofmeister