MINIMUM PRO ZAMĚSTNAVATELE Z OBLASTI BOZP

18.10.2011 21:01

I. Odpovědnost

Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto

úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé

pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.

II. Odborná způsobilost pro plnění úkolů

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a

ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo

minimalizovat jejich působení). Má-li nejvýše 25 zaměstnanců a má potřebné znalosti, může tyto úkoly zajišťovat sám. Má-li 26

až 500 zaměstnanců a je-li odborně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li, nebo má více než 500 zaměstnanců,

musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik. Odborná způsobilost – alespoň střední vzdělání s maturitou,

odborná praxe v délce alespoň 3 let (resp. 1 roku pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšné

vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Odborná způsobilost platí po dobu 5 let. Odborové organizaci musí být umožněno

projednání ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.

Za zákonem č. 309/2006 Sb. stanovených podmínek musí být ustanoven koordinátor BOZP na staveništi. Podmínky pro

získání odborné způsobilosti jsou stejné jako pro prevenci rizik. Tyto odborné způsobilosti jsou požadovány od 1. 1. 2007. Do

31. 12. 2011 platí odborné způsobilosti získané podle dřívějších právních předpisů (netýká se koordinátora BOZP na staveništi).

III. Základní povinnosti

1. Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (dále jen „OZO“).

2. Zajistit si lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči (zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť z hlediska

ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např. při budování pracovišť, opatření ke snížení rizik).

3. Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení

(provádí OZO v úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem závodní preventivní péče). O výsledku

informovat odborové orgány.

4. Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a

orgánem ochrany veřejného zdraví).

5. Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledání rizik, případně i kategorizace prací (zajišťují ved. zam.).

6. Zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést

evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem záv. prezent. péče a akreditovanou firmou).

7. Vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP včetně závodní preventivní péče a systému zajištění bezpečnosti technických

zařízení (kontroly, zkoušky, revize) – například vydáním interního předpisu (zpracuje OZO a vydá vedení firmy).

8. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

9. Vydat interní předpisy řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních

prostředků a ochranných nápojů; zákazy prací těhotným a kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu

a mladistvým; zdravotní prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení (zpracuje OZO).

10. Zkompletovat, případně zpracovat provozní dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (zajistí ved. zam.).

11. Zavést a vést dokumentaci o kontrolách a revizích elektrických spotřebičů a elektrického nářadí.

12. Zajišťovat provádění kontrol, zkoušek, inspekčních prohlídek a revizí technických zařízení a vést o tom dokumentaci .

13. Odstraňovat, případně zajišťovat odstranění závad zjištěných kontrolami, zkouškami, inspekčními prohlídkami nebo

revizemi technických zařízení (provádí vedoucí zaměstnanec).

14. Zpracovat osnovy školení zaměstnanců (provádí OZO). O organizaci školení, instruktážích a pokynech informovat odbory.

15. Vést dokumentaci o provedených školeních zaměstnanců z právních a ostatních předpisů BOZP, o poskytnutí první pomoci

(ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče) a o speciálních školeních (práce ve výškách, svařování atd.).

16. Vést dokumentaci o výdeji osobních ochranných pracovních prostředků.

17. Vést evidenci o absolvování lékařských prohlídek zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné, řádové, výstupní a

případně i následné) včetně jejich výsledků (provádí vedoucí zaměstnanec, příp. personální odd.).

18. Šetřit vzniklé pracovní úrazy (dále jen „PÚ“), vést o nich předepsanou dokumentaci, případně i o nemocech z povolání,

oznamovat a ohlašovat PÚ na příslušné instituce a stanovovat opatření proti opakování (šetří a záznam sepisuje ved. zam.).

19. Vyplácet náhrady škod vzniklých v důsledku PÚ nebo nemoci z povolání (za tím účelem hradit zákonné pojištění odpovědnosti

zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo NzP) a vést o tom evidenci (do 31. 12. 2012, dále viz zákon č. 266/2006 Sb.).

20. Provádět kontroly zajištění BOZP.

21. Jedenkráte za rok provést prověrku BOZP na všech pracovištích a zařízeních (ve spolupráci s odborovou organizací).

22. Vést dokumentaci o prováděných interních kontrolách BOZP včetně kontrol a prohlídek pracovišť lékařem závodní

preventivní péče.

23. Odstraňovat nebo zajišťovat odstranění závad zjištěných interní kontrolou, stát. kontrol. orgány nebo odborovými orgány.

IV. Základní legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení,

přístrojů a nářadí

V. Sankce za neplně

Zaměstnavatel může za neplnění svých povinností od Inspekce práce dostat pokutu až do výše 2 000 000 Kč, případně i zákaz

činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru, pokud je podnikání na něj vázáno. Inspektor

Inspekce práce může vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení,

pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují

bezpečnost zaměstnanců.

Orgán ochrany veřejného zdraví může za neplnění zákonných povinností udělit pokutu též do výše 2 000 000 Kč. Došlo-li

však v důsledku nesplnění nebo porušení povinnosti k poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie může

být uložena pokuta až do výše 3 000 000 Kč. Při opakovaném zjištění (do 3 let) porušení nebo nesplnění povinnosti může být

pokuta uložena až do výše desetinásobku.

Kontrolní pravomoc mají i orgány odborových organizací. Ty nemohou ukládat pokuty. Nyní již nemají ani právo závazným

pokynem požadovat odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních a při pracovních postupech. V případě

bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců již nemohou zakázat další práci. Též již nemohou zakázat práci

přesčas a v noci, která by ohrožovala bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

Zpracoval: Alex Frühauf, lektor