Návrh změn daní z příjmů v Parlamentu

22.11.2010 08:38

 

Návrh změn daní z příjmů v Parlamentu

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Oproti původním návrhům došlo k významným změnám.

 

 • Pokud příjmy ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu přesáhnou 840 tis. Kč ročně, mají být důchody pracujících důchodců zdaněny.
 • Daňové zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem či příspěvků na soukromé životní pojištění má být rozšířeno i na příspěvky institucím penzijního pojištění sídlícím v jiném členském státě EU, Norsku či Islandu. 
 • Za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se mají považovat příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, přičemž lze uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 30 %.
 • Má být snížena základní sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok a zároveň i daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě o 240 Kč ročně. Snížení je časově omezeno na rok 2011, od roku 2012 by se mělo vrátit na úroveň roku 2010.
 • Zaměstnavatel by měl mít povinnost podávat kromě ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti rovněž měsíční hlášení o srážce a odvodu záloh na daň na finanční úřad.
 • Navrhuje se zrušit osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení. Osvobození příjmů z ekologických zdrojů by mělo být uplatněno naposledy za zdaňovací období započaté v roce 2010. V následujících obdobích by příjmy měly být zdanitelné i u poplatníků, kterým vznik nárok na uplatnění osvobození před účinností novely zákona o daních z příjmů. Jde o přímou retroaktivitu.
 • Další novinkou pro poplatníky produkující příjmy z ekologických zdrojů je povinné odpisování hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Odpisy mají vypočteny i z majetku, který je uveden do užívání před účinností novely zákona o daních z příjmů. Odpisy se stanoví rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. V případě technického zhodnocení má být zbytková doba odpisování minimálně 120 měsíců.
 • Dosavadní podmínkou pro daňově uznatelný odpis pohledávky je možnost tvorby opravných položek podle zákona o rezervách. Tato podmínka by měla být ze zákona vypuštěna a nahrazena podmínkou, že nesmí jít o pohledávky nabyté bezúplatně nebo o pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami. 
 • Minimální doba trvání finančního pronájmu má být vázána na dobu odpisování, u majetku zařazeného do 2. a 3. odpisové skupiny má trvat pronájem alespoň po dobu odpisování sníženou o 6 měsíců. 
 • Rozšiřuje se spektrum darů, o které je možné snížit základ daně až do výše 10 % základu daně po snížení podle § 34, o dary pro střední a vyšší odborné školy, pokud jsou dary poskytnuty na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. 
 • Novelou má být zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců.