"NE"PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, aneb upgrade pro rok 2015...

02.01.2015 08:34

Základní myšlenkou tohoto článku je, že jedním ze základních práv občana je právo odmítnout podat vysvětlení úřadům, tedy důkaz svědeckou výpovědí proti sobě nebo proti osobám, kterým by v důsledku poskytnuté výpovědi vzniklo nebezpečí stíhání pro trestný čin, správní delikt nebo přestupek.

Tato revize článku o odmítání spolupráce s úřady nahrazuje předchozí díly FSM a má zapracovány následující upgrade:

- legislativní změny v letech 2008 až 2014
- nové metody, které vyvinuli úředníci, aby upevnili svou moc
- praxe vlastní i těch čtenářů D-F, kteří přišli s úřady do styku

Pro účely tohoto článku předpokládáme řidiče - fyzickou osobu nepodnikající.

Ve společnosti vznikl v důsledku mediálního tažení proti tzv. "osobě blízké" nesprávný dojem, že právo odepřít výpověď už neexistuje, přinejmenším v dopravních věcech. Není tomu tak. Odepření podání vysvětlení je totiž jedním ze základních práv garantovaných ústavou. Žádná "osoba blízká" s tím nemá co dělat, je to právo neobviňovat sám sebe a své blízké, a toto právo má silné historické kořeny směřují přímo k podstatě západní společnosti a kořenům jejího práva. Odepření podání vysvětlení je i nadále platná strategie u přestupků, které nebyly zjištěny automatickým systémem bez obsluhy, nejednalo se o parkování, anebo již probíhá přestupkové řízení v jakékoli věci a vy jste v něm podezřelým, obviněným nebo svědkem.

I v případě těch jednání, kdy může být provozovatel vozidla stíhán za správní delikt, je odepření podání vysvětlení užitečné, protože když se přiznáte, že jste vozidlo řídil, je to přestupek a za přestupek jsou body. Ve všech možných případech můžete s úřadem nespolupracovat a nepodat mu výpověď, protože byste tím mohli způsobit nebezpečí postihu sobě nebo osobám, jejichž újmu byste pociťovali jako sobě vlastní. Dokonce se domnívám - a klidně mě v diskusi ukamenujte - že u systémů stojících na amorálním základě (fašismus, komunismus, český silniční fašismus) by občan neměl spolupracovat s úřady nikdy a za žádných okolností, protože neexistuje předpoklad právního státu a není dána záruka, že úřad nebo policie jeho výpověd použije za účelem spravedlivého rozhodnutí.

Účelem podání vysvětlení v dopravních věcech nejčastěji bývá:
- úřad potřebuje získat informace pro další šetření, například zjistit, kdo řídil vozidlo v daném místě a čase, aby následně mohl stíhat jeho řidiče
- úřad potřebuje, abyste se dostavil, protože na vás bude činit nátlak převzít pokutový blok nebo podepsat příkaz, například mu budou ukazovat nějaké fotografie a pokoušet se jej ztotožnit
- úřed jen tak otravuje lidem život za situace, kdy dopředu ví, že se je nepovede "odstíhat" a nutnost dostavit se na úřad (například na druhý konec republiky) bude pak pro občana dostatečnou sankcí.

Vysvětlení mohou po občanu požadovat policisté, obecní policie (strážníci) a správní orgány konající řízení o přestupku, nejčastěji magistráty, radnice, městské a obecní úřady. Policie podléhá dohledu svých interních kontrolních orgánů a z uvedených institucí je nejkorektnější. Proto se postupy PČR nebudeme zabývat do detailu. Policie přece jenom vyšetřuje občas skutečné trestné činy a sem tam chytrá grázly, její jednání aspoň občas zavání ochranou zájmů slušných lidí, což se o policiích obecních a správních odborech magistrátů tvrdit nedá.

Nyní uvedu jednu větu, kterou si všichni pamatujme. Kdybyste měli zapomenout úplně všechno, pak tohle prosím nikoli:
 

"V souladu s článkem 37 Listiny základních práv a svobod odpírám výpověď v této věci."
 

1. Předvolává se podle zákona o o policii

Policista je oprávněn vysvětlení požadovat a občan je oprávněn jej odepřít.  V případě odepření podání vysvětlení PČR je možno se odkázat se na celý odstavec 3 § 61 zákona č. 273/2008 a toto vyjádření dále nerozvádět. Není třeba specifikovat důvod. Stačí tedy říci, že nebudete podávat vysvětlení.

Řečí zákona:
(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.

Na závadu není poslední věta, která o přestupku nehovoří. Z hlediska evropské legislativy je přestupek druhem trestného činu, od kterého se liší pouze intenzitou nezákonného jednání. Kromě toho, když vás policie otravuje a požaduje vysvětlení, nemůžete vědět, zda její další činnost bude rezultovat v podezření z přestupku, trestného činu nebo čeho vlastně.

Uvedený postup dopadá i na situaci, kdy se vás policista dotazuje na něco "v terénu", například při silniční kontrole. Typicky se jedná o situaci "Pane řidiči, víte, že vám nesvítí světlo?" V tomto okamžiku policista požaduje vysvětlení. Pokud odpovíte kladně, budete čelit stíhání za přestupek, protože jste úmyslně řídil vozidlo, které není technicky způsobilé. Pokud nebudete vypovídat (neřeknete nic), není vás možné potrestat, protože i když to světlo nesvítí, jeho závada mohla nastat během jízdy, aniž byste o tom věděl nebo mohl vědět a není dáno zavinění.

Kromě požadování vysvětlení "v terénu" může policie osobu vyzvat, aby se někam dostavila k podání vysvětlení. Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení. Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, může být předvedena. Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech (§13 zákona O policii ČR).
 

2. Předvolává městská policie podle § 11 zákona č. 553/1991

Stejně tak v případě policie městské, je třeba se odkázat na celý odst. 4 § 11 zákona 553/1991.

 Oprávnění požadovat vysvětlení
 (1) Strážník je oprávněn
 a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,
 b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,
 c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).
(...)
 (3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.
 (4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
 (5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
 (6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.
(...)
 (9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.
 (10) Zápis o podaném vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu.
 

Konkrétní formulace věty, kterou můžete obšťastnit městskou policii, bude pak znít: "V této věci nebudu podávat vysvětlení." Daleko praktičtější se však jeví výzvu MP prostě ignorovat. Pokud se na výzvu bez řádné omluvy nedostavíte, můžete být toliko předveden. Nevím o případu, že by MP někoho za účelem podání vysvětlení předvedla, a i kdyby se to stalo, tak i poté můžete odepřít podat vysvětlení.

Určitou formou výzvy k podání vysvětlení městské policii jsou lístečky za stěrač. Z této výzvy není poznat, komu je určena a nebyla ani řádně doručena, slouží pouze k tomu, abyste městské policii přinesl peníze sám. Na hodně lidí to funguje a skutečně to dělají, vy si však  pamatujte, že lístečky za stěračem ignorujeme.

Jinou formou, kterou se obecní policie domáhají vysvětlení, je zasílání drsně se tvářící výzvy k podání vysvětlení, kde je vlastník vozidla pod hrozbou různých sankcí nabádán k tomu, aby identifikoval osobu, která v určitý den, datum, čas řídila jeho vozidlo a tuto osobu odeslal na MP k podání vysvětlení. Dokument obsahuje například větu "k podání vysvětlení se dostaví osoba, která řídila vozidlo 18.8.2008". Tento druh výzvy také ignorujeme, protože není zřejmé, kdo je "osobou" podle písmena a). Hrozí totiž jedna nepříjemnost. Pokud se na opičárnu dostavíte vy jako vlastník vozidla, MP z toho bude zkoušet dovodit, že jste vozidlo řídil 1)
 

3. Předvolává správní orgán podle správního řádu nebo zákona o přestupcích

V případě kontaktu se dopravním odborem magistrátu nebo obecního úřadu platí totéž, tentokrát se odkazujeme na celý odstavec 1 § 60 zákona 200/1990 O přestupcích.

(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

Dále je vhodné znát § 55 správního řádu - Důkaz svědeckou výpovědí

(5) Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.

Zde vzniká několik odlišností proti předchozím dvěma případům obou policií:  můžete být pokutován částkou 5.000 Kč.

(2) Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.

Podávat vysvětlení je zde povinen každý, nikoli pouze osoby, které by mohly pomoci objasnit nějaký skutek. Odmítnout podat vysvětlení není možné bezdůvodně. Zákon však nestanovuje, co může být důvodem a vaše práva jsou nezcizitelná, tudíž je úřad nemůže zkoušet zcizit tím, že jste neudal důvod nebo důvod nebyl dost plauzibilní.
 

4. Podání vysvětlení na dálku

Správní orgány si také navykly za účelem snížení nákladů a zvýšení výtěžnosti jejich dopravně-pokutovacích kampaní posílat občanům různé výzvy, aby jim poskytli různá vysvětlení, tedy někoho udali. Některé úřady dokonce za tím účelem důmyslně vyvinuly formulář. Tato výzva se tváří ohromně drsně, obsahuje většinou různé výhrůžky sankcemi a hodně lidí jim to žere. Tento postup byl akcelerován ustanovením § 125h odst. 6 ZPPK, který definuje, že podáním vysvětlení je rovněž písemné udání řidiče provozovatelem, aniž by byl provozovatel ztotožněn.

Pro tento DYI výklad práva však platí to samé, co je uvedeno výše. Pokud k tomu nemáte závažný důvod sledující nějakou strategii (např. chcete vyvolat řízení), doporučuji písemné výzvy k podání vysvětlení zcela ignorovat. Nehrozí sankce (úřad nevyžadoval, abyste se dostavil ke správnímu orgánu a nemá jak zjistit, že odmítáte spolupracovat bezdůvodně).

Jiná situace nastane, pokud řidič podat vysvětlení na dálku sám chce, protože úřad po něm požaduje, aby se například dostavil jej podat a jemu se například nechce cestovat přes celou republiku (viz výše, použití podání vysvělení jako sankce). V tomto případě je zcela postačující, když potřebné skutečnosti sdělíte úřadu písemně, nebo písemně sdělíte úřadu, že mu žádné vysvětlení neposkytnete z důvodu vašeho práva nevypovídat. V tom případě sice úřad nezíská potřebnou informaci, ale také vás nebude moci potrestat pořádkovou pokutou 2)
 

5. Použitelnost záznamu o podání vysvětlení

Záznam z podání vysvětlení není možné použít jako důkazní prostředek (§ 137 odst. 3 správního řádu). Může sloužit jako východisko pro další kroky úřadu, ale nikoli jako důkaz sám o sobě, protože byl získán nějakou předběžnou činností mimo řízení bez vaší účasti. 3)
 

6. Formální náležitosti podání vysvětlení

I když odmítnete vypovídat a úřad žádné vysvětlení nezíská, je povinen sepsat záznam. Ten obsahuje údaje umožňující identifikaci osoby, která skutečnost sděluje, uvedené v § 18 odst. 2, vylíčení předmětných skutečností, datum, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Váš podpis není zákonem vyžadován.
 


II. Aplikační praxe

Obvyklý průběh podání vysvělení

Zákonný průběh podání vysvětlení by měl být následující:
1. Úředník nebo policista požaduje předložit občanský průkaz
2. Úředník nebo policista poučí předvolaného o možnosti odepřít výpověď a případně o dalších právních následcích výpovědi
3. Předvolaný stvrdí svým podpisem, že byl poučen
4. Úředník vznese svoje dotazy, zpravidla přitom předloží nějaké dokumenty ze spisu k upřesnění svých požadavků
5. Předvolaný sdělí skutečnosti nutné k objasnění přestupku anebo odmítne výpověď
6. Úředník sepíše úřední záznam o podání vysvětlení
7. Předvolaný je seznámen se záznamem
8. Předvolaný je propuštěn
 

Triky úřadů

1. Zamlčování poučení

Úřady pochopitelně nemají zájem poučovat předvolaného o možnosti odmítnout výpovídat, protože by to pak udělal.

V praxi se to realizuje tak, že předvolaný je formálně poučen až po podání vysvětlení, kdy je mu předložen k podpisu prohlášení, že byl před podáním vysvětlení poučen. V případě, že se tak stane, odmítněte tento dokument podepsat, protože to, co na něm stojí, není pravda.

2. Donucování k výpovědi

K výpovědi nesmíte být žádným způsobem donucován. Tolik teorie. V praxi se uplatňuje několik postupů, které mají za cíl vyvinout na předvolaného tlak a donutit jej úřadu něco sdělit. Například:

- vyhrožování předvolávání rodinných příslušníků (po vzoru gestapa, které také rádo používalo příbuzné k různým hrátkám, jako například výslechy, popravy apod.)
- vyhrožování stíháním za "správní delikt, kde je pokuta až deset tisíc", nebo za nějaký jiný nesmyslný delikt
- bagatelizace ("musíme sepsat nějaké papíry, ale je to jen formalita"), to má zamlžit skutečný obsah právního úkonu
- úmyslné protahování celého aktu (populární na půdě PČR) a sdělení typu "zdržujete jen sám sebe, my máme času dost"

3. Záměna podání vysvětlení a projednání přestupku

Jakkoli se to některým z nás bude jevit neuvěřitelné, lidé někdy zaměňují úkon podání vysvětlení a ústní jednání podle § 49 správního řádu. Toho úřady rádi využijí u těch prostoduchých občanů, kteří si nechají nakukat, že "já tady teď od vás potřebuji jen pár věcí vysvětlit". Tak úředníkovi pár věci vysvětlí, přátelsky si popovídají a za týden jim přijde rozhodnutí, proti kterému se špatně odvolává. Čtěte pozorně předvolání, abyste pochopili, jaký právní úkon se právě činí.

4. Chyby na straně uživatele

Uživatelé FSM se často dopouštějí následujících chyb:

- říkají, že neví, kdo jejich auto řídil. Špatně. Hrozí pokuta 5.000 Kč, protože podle zákona o přestupcích se přestupku se dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení 4)

- říkají, že něco provedla osoba blízká. Ne sice zásadně špatně, ale nač jim to usnadňovat. Je povinností úřadů si zjistit, kdo vozidlo řídil, zda se vůbec jedná o dané vozidlo, kdy a kde. Morální a správné je se na nemorálních křižáckých taženích českých úřadů nepodílet a toliko a pouze odepřít výpověď.

- pošlou na prvotní "podání vysvětlení" zástupce. To je nesmysl a hrozí za to pokuta. Podání vysvětlení je úkonem, který se provádí osobně.

- přecenění dopadů práva nevypovídat. Pokud odmítnete spolupracovat s úřadem, způsobíte tím důkazní nouzi, kterou úřad může úspěšně překonat obstaráním různých jiných důkazů, takže "to neskončí". I bez vaší výpovědi může nasbírat dostatek důkazů k tomu, aby vydal rozhodnutí a odůvodnil ho. Jako důkaz mohou posloužit jiné svědecké výpovědi, znalecké posudky, předchozí výpovědi apod.
 


1) viz rozsudek NSS č.j. 2 As 3/2004 - 70
2) viz rozsudky I. ÚS 1849/08, 5 As 37/2000-67 a 1 As 32/2008-116, dále článek Dr. Berana na AutoWebu.
3) souhrn rozsudků například zde na fóru 30kmh.cz
4) Rozsudek 1 As 21/2011 - 57

FSM (Field Survival Manual) je souhrn poznatků získaných v praxi a publikovaných za účelem zvýšit šanci na přežití občana v konfliktu se státem.

Uvedené informace se vztahují k legislativnímu stavu v době vzniku tohoto článku. V případě aplikace se uživatel sám musí ve vlastním zájmu přesvědčit, zda jsou uvedené právní normy, případně na ně navazující výsledky rozhodovací činnosti státních orgánů ještě platné, protože není v našich silách zajišťovat aktualizaci FSM stejně rychle, jako zákonodárci novelizují zákony.

Veškeré následky ze nesprávné, ale i správné aplikace postupů FSM nese sám jejich uživatel. Každý si musí ve vlastním zájmu rozmyslet, zda obhajobu své osoby svěří profesionálům, nebo zda ji bude provádět sám na základě informačních zdrojů, jako je tento, a to se všemi možnými důsledky. Připomínky a náměty k textu uvítáme, ale odpovědnost za důsledky aplikace popsaných postupů nepřebíráme.