Nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí

18.03.2013 08:59

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem obsahuje zákon č. 82/1998 Sb., o opovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění. 

Jedná se o zvláštní případ odpovědnosti za škodu vzniklou z při výkonu veřejné moci. Ačkoli jde o odpovědnost za porušení veřejnoprávních norem, odpovědnostní právní vztah je vztahem soukromoprávním, což je důležité si uvědomit při uplatňování náhrady škody soudní cestou. Příslušné jsou občanské nikoli správní soudy. Zákon č. 82/1998 Sb. zakotvuje nejen odpovědnost státu při výkonu státní moci a subjektů vykonávajících státní moc v přenesené působnosti (exekutoři, notáři), ale také odpovědnost dalších subjektů za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Nositeli odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci jsou nyní vedle státu také územní samosprávné celky (v současné době obce i kraje).

Odpovědnost státu (územních samosprávných celků) je absolutní objektivní odpovědnost, neboť není dána možnost se ji jakkoli zbavit (liberovat). Odpovědnost se ovšem vztahuje pouze na případy škody způsobené při výkonu veřejné moci, nikoliv na případy, kdy stát příp. způsobí škodu jako subjekt občanskoprávního vztahu.  

Odpovědnost státu

Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci:

- státními orgány,

- právnickými osobami a fyzickými osobami při výkonu státní správy, která jim byla svěřena, tj. subjekty, které nemají charakter státního orgánu; v tomto smyslu se za výkon státní správy považuje i činnost notáře jako soudního komisaře, jakož i jeho činnost při sepisování veřejných listin o právních úkonech, jakož i úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti, při sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu,

- územními samosprávnými celky při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem (přenesená působnost)

Stát takto odpovídá za škodu způsobenou:

- rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení nebo v řízení trestním (jde o případy, kdy bylo podle příslušných procesních předpisů vydáno individuální rozhodnutí týkající se určité fyzické nebo právnické osoby)

- nesprávným úředním postupem (tedy jinak než rozhodnutím)

Kompetentními orgány, jednajícími jménem státu v řízení o náhradě škody jsou

Ministerstvo spravedlnosti - vznikla-li škoda z činnosti soudů a v trestním řízení i z činnosti ostatních orgánů činných v tomto řízení a v případě, když škoda byla způsobena notářem.

Příslušný ústřední orgán státní správy  - v případech, kdy škodu způsobí státní orgán, právnická či fyzická osoba, které byl svěřen výkon státní správy nebo obec v přenesené působnosti. Tak je tomu i tehdy, byla-li škoda způsobena rozhodnutím právnické nebo fyzické osoby, které byl svěřen výkon státní správy, nebo obcí v přenesené působnosti, pokud jejich rozhodnutí bylo přezkoumáno ve správním soudnictví a rozhodnutí soudu bylo následně pro nezákonnost zrušeno.

Ministerstvo financí - není-li možno určit příslušný ústřední orgán státní správy

Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka - ve věcech škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem těmito orgány

Nezákonné rozhodnutí

Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody

- existence pravomocného rozhodnutí (výjimku tvoří rozhodnutí předběžně vykonatelná), které bylo příslušným orgánem pro nezákonnost zrušeno nebo změněno.

- vyčerpání všech řádných opravných prostředků; v případech hodných zvláštního zřetele je možno k nesplnění této podmínky nepřihlížet.

(Samostatně jsou v zákoně upraveny podmínky nároku na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření.)

- uplatnění a projednání nároku na náhradu škody příslušným ústředním orgánem. Neuspokojí-li ústřední orgán nárok poškozeného do šesti měsíců ode dne jeho uplatnění, může se poškozený obrátit se svým nárok na soud.

Nesprávný úřední postup

Úředním postupem je nutno rozumět postup souvisící s výkonem veřejné (státní) moci, který se dotýká individuálních práv a povinností účastníků daného řízení. Nesprávností úředního postupu je porušení pořádku předepsaného právními normami nebo určeného povahou a funkcí postupu. Nesprávným úředním postupem je - podle výslovného ustanovení zákona - i nečinnost příslušných orgánů, tj. porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

Odpovědnost územních celků

Odpovědnost územních celků za škodu, kterou způsobily v samostatné působnosti při výkonu veřejné správy je vymezena obdobně jako je tomu u odpovědnosti státu. Územní celky odpovídají za škodu takto způsobenou:

- nezákonným rozhodnutím (vydaným v řízení, na něž se vztahuje správní řád, jakož i postupem, na něž se tento předpis nevztahuje)

- nesprávným úředním postupem

Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím vydaným v řízení podle správního řádu má účastník řízení, v němž bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, jakož i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo. Podmínkou uplatnění nároku na náhradu škody je zrušení tohoto rozhodnutí pro nezákonnost příslušným orgánem, jakož i (zásadně) vyčerpání řádných opravných prostředků.

Bylo-li nezákonné rozhodnutí vydáno v řízení, na které se správní řád nevztahuje, má nárok na náhradu škody ten, komu škoda vznikla. Pro vznik nároku na náhradu škody je nutné, aby vykonatelné rozhodnutí územního celku bylo pro nezákonnost zrušeno příslušným orgánem, zpravidla soudem.

Nesprávný úřední postup územního celku lze vymezit obdobně jako nesprávný úřední postup, za který nese odpovědnost stát.

SPP