Omluvenky ve správním řízení

09.06.2015 00:00

Z jednání, na které byl účastník předvolán (§ 59 správního řádu) je samozřejmě možné se omluvit. Omluvit se lze i z úkonů jiných. § 74 zákona o přestupcích hovoří v případě neúčasti na jednání o náležité omluvě a důležitých důvodech. § 59 správního řádu pak o závažných důvodech, přičemž omluvit se je povinen bezodkladně a s uvedením důvodů. Povšimněte si, že někde nestojí, že se musí omlouvat předem, takže řádnou a bezodkladnou bude i omluva podaná po ústním jednání, například za situace, kdy se předvolaný nacházel na lůžku nebo v místech, kde není žádné dostatečně rychlé spojení se světem.

Rozhodují konkrétní okolnosti a posuzuje je správní orgán, přičemž i nadále platí zásada in dubio pro reo. Pokud má tedy správní orgán pochybnosti, že omluva není bezodkladná a náležitá, musí se s nimi buď vypořádat, anebo rozhodovat ve prospěch obviněného. Dalším vedlejším produktem autokracie při posuzování omluvenek je, že omluva, která byla dostatečná dostatečný pro první přeložení prvního ústního jednání, již nemusí být dostatečná i pro jeho další přeložení.

Zákon nestanovuje formu, jakou má být výpověď učiněna, tedy například telefonem, e-mailem nebo poštou. Z toho důvodu neobstojí obhajoba, že předvolaný nemohl jít na poštu, protože např. neměl během pracovní neschopnosti vycházky. Musel by to ještě okořenit tím, že nemá telefon ani internet.

Aktuální výklad, který správní orgány používají, je tento: Důležitým důvodem je zejména pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, dovolená na zotavenou objednaná s časovým předstihem, událost rodinné povahy (svatba, pohřeb atd.) a účast na jednání před jiným správním orgánem. Nicméně, správní orgán není oprávněn šťourat se ve vaší diagnóze, protože je citlivým údajem (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a tak si bude muset vystačit s tím, co mu řeknete nebo neřeknete. Prakticky osvědčený postup je, že se předvolaný v den ústního jednání odebéře k lékaři, aby tam vyřídil nějaký odkladný úkon (např. předepsat pravidelně užívané léky, nechat napsat nějaké potvrzení) a současně si nechá vystavit potvrzení o návštěvě ordinace. Správnímu orgánu sdělí, že se jednalo o neodkladnou návštěvu z důvodu náhle vzniklých zdravotních obtíží. Pokud by se správní orgán dále pídil, nechť předvolá felčara jako svědka a i kdyby tak učinil a získal vaše svolení disponovat zdravotní dokumentací, tak stejně nemůže posoudit, zda rýma právě ve vašem případě je závažný nebo banální stav.

Hlavní problém s omluvenkami, resp. posuzování jejich důvodnosti je v tom, že účast obviněného na úkonech správního řízení je významným procesním právem a pokud úřad následně rozhodne v jeho nepřítomnosti, má to na celé řízení významný dopad. Omluvenkami doporučuji šetřit, protože situace, kdy se předvolaný už potřetí omlouvá, vyvolává ve správních orgánech nevoli a nepřiměřené reakce.

autor: DFENS