Osoba vzdálená ? Proč tedy ne ?

24.02.2013 12:32

Víte, že od 19. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která mj. představuje konec výmluvám řidičů - provozovatelů motorového vozidla při spáchání dopravního přestupku na "osobu blízkou"? Přijetí této novely je reakcí a naplněním obsahu evropské směrnice o řidičských průkazech tak, jak stanoví zákon č. 297/ 2011 Sb.

Uvedená novela zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za to, aby zajistil, že při užití jím provozovaného vozidla budou dodržovány též veškeré povinnosti řidiče v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích - bez ohledu na to, kdo právě vozidlo řídí.

Přijatou novelou je v §10 odst. 3 zákona č. 361/ 2000 Sb. stanovena povinnost provozovateli vozidla zajistit, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích stanovená zmiňovaným zákonem.

V praxi to bude znamenat, že se již po 19. 1. 2013 nebude možno před správními orgány zcela účinně vymlouvat, že vozidlo řídila "osoba blízká" a poukazovat na  právo účastníka přestupkového řízení odmítnout takovouto osobu identifikovat. Doposud to tak bylo možné činit, pokud se účastník přestupkového řízení chtěl vyhnout jakékoliv své odpovědnosti za projednávaný přestupek a uložení pokuty.

Pokud by se po 19. 1. 2013 účastník přestupkového řízení rozhodl i nadále hájit tvrzením, že jako provozovatel nezná totožnost řidiče, pak se sám vystavuje nebezpečí odpovědnosti za spáchání přestupku dle §125f bodu 1 zákona č. 361/ 2000 Sb. tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s §10 nezajistil, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče v souladu s pravidly na pozemních komunikacích. Za spáchání tohoto přestupku mu pak hrozí sankce od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč - pouze mu nebude hrozit získání trestných bodů.

Ze shora uvedeného je patrné, že přijatá novela sama o sobě nepředstavuje přímo zánik institutu "osoby blízké" - pouze již nebude umožňovat uplatňování té části práv obviněnného z přestupku nevypovídat proti "osobě blízké".

Zmiňovaným má býti řečeno, že přijatá novela sice do značné míry znesnadňuje případnou obranu obviněného z přestupku - nicméně ji zcela nevylučuje - například možností označit za pachatele přestupku řidiče - cizince.

Pokusí li se správní orgán takto označenou osobu kontaktovat či přímo k věci vyslechnout, může být tímto dosaženo přinejmenším prodloužení řízení - v příznivějším případě též možnosti promlčení přestupku.

V každém případě platí, že například takto zvolená obhajoba (ale i jiná, kterou lze doporučit) nebude v rozporu se zákony a bude pouze na uvážení orgánu rozhodujícího o přestupku, zda na tuto "hru" přistoupí či nikoliv.

Marek Líska, dopravní expert