Personální práce - co to vlastně je ?

11.01.2012 16:47

Mnoho lidí se ptá co to je vlastně to personální poradenství ? Přinášíme Vám základní informace.

Jedná se o základní charakteristiku personálního poradenství, využívání poradců pro řízení, externí personální poradenství, typy personálního poradenství, kroky k efektivnímu využívání externích poradců nebo o produkty externího poradenství.

OBSAH:
1. Personální poradenství obecně
2. Využívání poradců pro řízení
3. Externí personální poradenství
3.1 Typy personálního poradenství
3.2 Kroky k efektivnímu výběru využívání externích poradců
3.3 Produkty personálního poradenství
Použitá literatura

Úryvek z textu:
3.3 Produkty externího personálního poradenství
Existují tři hlavní produkty personálního poradenství:

1. Manažerské poradenství pro oblast lidských zdrojů, které je orientované
především na koncipování a optimalizaci organizačních a řídících struktur podniku,
na jejich úpravy v souvislosti s rozvojem podniku, se změnou činností nebo
s nutností reagovat na problémy nákladovosti, produktivity či efektivnosti
podniku, na poradenství při tvorbě či úpravách systémů odměňování manažerů
i dalších pracovníků či na pomoc při organizování podnikových školení, resp.
tréninků specificky zaměřených na určitou oblast schopností personálu podniku.


2. Manažerský audit je poradenskou službou, která je zaměřená na posuzování celkové
kvalifikace stávajícího manažerského týmu podniku, jeho součástí nebo
jednotlivých členů či na zhodnocení rozvojového potenciálu vzhledem k cílům
a úkolům, které před podnikem nebo manažery stojí. Výchozím krokem je analýza
aktuální situace podniku, vymezení podnikových cílů, strategií a jejich převedení
do požadavků na vedoucí pracovníky. Na tento krok navazuje vlastní hodnocení
řídícího týmu podniku a na něm založený návrh opatření týkajících se rozvoje
pracovních zdrojů (především školení a tréninků), zavedení nových forem motivace,
přijímání nových pracovníků nebo provedení určité restrukturalizace. Poslední krok
je většinou spojen s návrhy na zdokonalení manažerské struktury podniku či
na opatření, umožňující maximálně využít její stávající potenciál.

3. Vyhledávání manažerů je tradiční a nejčastěji používanou službou. Poradenské firmy
nabízejí dva typy služeb:
• Přímé vyhledávání
- při přímém vyhledávání kandidátů na vrcholové manažerské pozice je profesionální pomoc většinou zaměřena na obsazení klíčové pozice v podnikovém vedení,
- východiskem je důkladná analýza obsazované pozice (náplň, cíle, začlenění do podnikového organismu, celkový význam pro podnik a jeho strategii), po níž následuje cílené vyhledávání osobností, které svým celkovým profilem dané pozici odpovídají a dále posuzování kandidátů na základě odborných schopností, dosavadní profesní úspěšnosti i toho, nakolik a jak mohou svými specifickými zkušenostmi přispět k dalšímu rozvoji podniku - takovou činnost může dobře zvládnout jen interdisciplinární tým opírající se o ekonomy, psychology i osoby s manažerskými zkušenostmi.

Thomas Hofmeister