Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku uložení zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

17.04.2014 21:10

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl v důsledku uložení sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, upravuje zejména § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Praha 1, Jungmannova 35/29 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ( odkaz na formulář žádosti na konci článku ) lze podat od pondělí do čtvrtka v úřední době u informační přepážky registru řidičů v přízemí budovy.  V pátek od 9.00 do 12.00 hodin v kanceláři č. 224 ve 2. podlaží.

 • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

  Vydáním rozhodnutí se rozumí 
  a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
  b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení,
  c) vyvěšení veřejné vyhlášky,
  d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
   Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba 
  a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
  b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
   Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.).

 • Na základě pravomocného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění je následně registrem řidičů v přízemí vrácen držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz.

 • O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. 

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno: 
  a) jméno a příjmení žadatele,
  b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
  d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
  e) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno. 

 • K žádosti musí být přiložen 
  a) platný doklad totožnosti žadatele,
  b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
  c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní. (vyžaduje se pouze tehdy, když ZŘMV trvá od právní moci ke dni podání žádosti více než 1 rok - viz níže podrobněji)

 • Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní způsobilost posudkem (formát pdf.) o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření (za podmínek stanovených zákonem č. 101/2013 Sb.)a odbornou způsobilost dokladem o odborné způsobilosti po přezkoušení v autoškole.

 • Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí zkouškou v autoškole před zkušebním komisařem. Náklady zkoušky hradí žadatel.   (Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy - provádí se testem pomocí výpočetní techniky, Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla - provádí se ústně u modelů nebo výcvikového vozidla, Zkouška z praktické jízdy - provádí se na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny  a podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno).  ( § 45 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. )

  Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce  nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

  Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

  Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700.- Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100.-  Kč, za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200.- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400.- Kč.  ( § 39a zákona č. 247/2000 Sb. )

Při podání žádosti je možno využít tento formulář (formát pdf.)

1.7.2013 nabyl účinnosti zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

·       uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV) nebo

·        podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

musí nově prokázat zdravotní způsobilost a podrobit se dopravně psychologickému vyšetření u psychologa akreditovaného ministerstvem dopravy. Oba posudky přiloží k žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti - praktický lékař musí ve svém posudku provedení dopravně psychologického vyšetření vyznačit.

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku uložení zákazu řízení motorových vozidel, se tedy pro prokázání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nejdříve podrobí dopravně psychologickému vyšetření a poté, co získá potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření, předloží jej posuzujícímu lékaři jako podklad pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok, prokazuje žadatel, kromě zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření, i odbornou způsobilost (tato podmínka zůstává nezměněna).

autor: MMHMP