Pracovní úrazy a povinnosti zaměstnavatele

13.11.2011 14:41

I když v práci budete sebevíc opatrní a budete používat odpovídající ochranné pomůcky, neznamená to, že si nemůžete přivodit pracovní úraz. Máte již takovou zkušenost za sebou? Věděli jste, jak máte v takovéto situaci postupovat a jaké povinnosti má v tomto případě Váš zaměstnavatel? Pokud si na tuto otázku odpovíte záporně, je tento krátký článek určen právě Vám. 

Definice pracovní úrazu

Pracovním úrazem se myslí poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním či pro plnění pracovních úkolů. Poškozením zdraví se přitom rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické.  Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel v případě pracovního úrazu?

Povinnosti zaměstnavatele jsou definovány v zákoníku práce. Podle něj Vám zaměstnavatel na svoje náklady musí v práci zajistit bezpečné pracovní prostředí. Ačkoliv tak učiní, může se i přesto stát, že dojde k pracovnímu úrazu a nastalou situaci je nutno řešit. Ve věci pracovního úrazu je kromě zaměstnavatele oprávněn jednat samozřejmě postižený zaměstnanec, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborová organizace, popřípadě pozůstalí po postiženém zaměstnanci.

Ve stručnosti můžeme říct, že dle § 105 zákoníku práce je v souvislosti se vzniklým pracovním úrazem zaměstnavatel povinen:

pracovní úraz

  • objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, 
  • vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, 
  • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance, 
  • předat postiženému zaměstnanci vyhotovení záznamu o pracovním úrazu, v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, 
  • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, 
  •  přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Zaměstnavatel musí bez zbytečného odkladu pracovní úraz ohlásit státnímu zástupci nebo Policii, pokud jde o podezření na trestný čin. Dále pak odborovému orgánu nebo zástupci pro BOZP /Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/, pojišťovně a pokud je hospitalizace raněného delší než 5 dnů, hlásí zaměstnavatel pracovní úraz na Inspektorátu bezpečnosti práce popřípadě na Bezpečnostním úřadu. Pracovní úraz cizího zaměstnance nahlašuje zaměstnavatel jeho zaměstnavateli. 

Povinnosti zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz

Pokud se Vám v práci něco stane, měli byste to neprodleně nahlásit svému nadřízenému a pokud Vám to Váš stav dovolí, měli byste spolupracovat při vyšetřování příčin úrazu. Stejně tak byste se měli zachovat, i když se stanete svědkem pracovního úrazu. Nahlaste ho zaměstnavateli a spolupracujte na objasnění jeho příčin. 

Řešení škody vzniklé během pracovního úrazu

Když utrpíte pracovní úraz, je Vám zaměstnavatel povinen v rozsahu, v kterém za škodu odpovídá, poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

 

Jak předcházet pracovnímu úrazu na pracovišti

Aby se pracovní úraz neopakoval, je třeba přijmout technická, technologická, organizační a popřípadě i výchovná opatření a řádně používat osobní ochranné pomůcky. Zaměstnavatel by Vás měl o používání ochranných pomůcek důkladně poučit. Vaší povinností naopak je, abyste dbali podle svých možností o svoji vlastní bezpečnost, ochranu zdraví při práci a své znalosti ověřovali na školeních bezpečnosti práce, která by měl zaměstnavatel pravidelně organizovat. Když budete předpisy bezpečnosti práce stanovené zaměstnavatelem dodržovat a požívat příslušné ochranné pomůcky, jste na správné cestě k tomu, abyste pracovním úrazům předešli a nikdy problémy s řešením pracovního úrazu nemuseli řešit.

Thomas Hofmeister