ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

10.11.2014 18:27


ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

 Zásada legality
- Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Může činit pouze to, co mu právní předpis dovoluje a občan vše, co mu právní předpis nezakazuje.

Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Např. pro potřeby příspěvku na péči (pokud nebudete žádat zvýšení o 2 000 Kč) není podstatný
rodinný stav a případně ani skutečnost kolik dostáváte na své dítě výživné.
Úřednice nemůže tyto informace ve spojitosti s touto dávkou žádat (u
přídavku na dítě by tomu ale bylo jinak).

 Zásada ochrany dobré víry - Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře i oprávněné zájmy
osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může
zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném
rozsahu.

Např. pokud Vám správní úřad přizná příspěvek na péči ve II. stupni, ale za dva měsíce oznámí, že došlo
k pochybení úřednice, která špatně zaznamenala rozhodnutí lékaře, tak
zpětně nebudete vracet přeplatek na dávce, pokud jste si opravdu mysleli, že
Vám dávka náleží oprávněně (tedy nebylo naprosto zřejmé, že jste zdraví "jako
rybička" a žádost jste si podávali "jen tak na zkoušku").

 Soulad s veřejným zájmem - Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným
zájmem a aby při rozhodování podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Např. je ve veřejném zájmu zajistit postižené osoby, aby se nedostávaly do stavu hmotné nouze a
současně je vhodné jedno postižení klasifikovat stejně v Praze i
v Brně.

Výše příspěvku na motorové vozidlo by se měla rozhodovat obdobně kdekoliv v ČR.

 Zásada materiální pravdy - zjištění stavu věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti. Např. k prokázání je možné použít pět důkazů, ale již tři dostačují k ověření stavu, o kterém již nejsou pochybnosti. Zbylé dva důkazy není potřeba dokladovat.

 Zásada přístupu správního orgánu - veřejná správa je službou veřejnosti, povinnost chovat se
zdvořile a podle možnosti vycházet vstříc, umožnit uplatňovat práva a oprávněné
zájmy.

Správní orgán musí přiměřeně poučit o právech a povinnostech.

Arogance úředníků je zásadním porušení.

Poučit Vás má úředník, ale pouze ve své právní oblasti - tedy úřednice v důchodové oblasti nebude
vysvětlovat dávky v hmotné nouzi, ale poradí, jak vyplní s vámi
žádost o důchod a řekne, kdy se můžete odvolat.

 Zásada
smírného odstranění rozporů
- Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se
správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání
a rozhodnutí dané věci. Např. vyzve účastníka k doplnění chybějících dokladů, před zamítnutím žádosti vyzve
k vyjádření aj.

Zásada rychlosti a hospodárnosti - bez zbytečných průtahů (když správní orgán nedodržuje
lhůty, lze použít správní ochranu proti nečinnosti[1]
- viz níže). Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady,
a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje
jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z
úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba
požádá, je povinen jejich obstarání zajistit.

Pokud tedy po Vás správní orgán vyžaduje doplnit nějaké informace, nechejte si vystavit písemnou výzvu,
kde bude vše řádně vypsáno, abyste na úřad nemuseli vícekrát. Současně se
doptávejte, co vše si může orgán vzít ze své evidence (např. Úřad práce vede
evidenci osob, které jsou vedeni jako nezaměstnaní. Pro potřeby dokladování
příjmů pro dávky není tedy třeba dokladovat, kolik Vám Úřad práce vyplatil na
Hmotném zabezpečení, protože si tuto částku může zjistit ze své evidence, pokud
o to požádáte - zpravidla jen zaškrtnete v tiskopise a závěrem
podepisujete, že dáváte svolení k ověření daných skutečností[1]).

Zásada rovnosti dotčených osob a zákaz diskriminace - Dotčené osoby mají při uplatňování
svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným
osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních
povinností rovnou měrou.

Součinnost mezi správními orgány - Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů,
které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby.
Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů
nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány
bezodkladně upozornit.

Např. pokud si budete žádat invalidní důchod u České správy sociálního zabezpečení a současně posouzení
závislosti pro příspěvek na péči u Krajské pobočky Úřadu práce, jste povinni
toto úřadům sdělit, protože k obojímu je třeba rozhodnutí lékaře lékařské
posudkové služby, který takto může rozhodovat o dvou věcech naráz.

Totéž se týká situace, když budete žádat o příspěvek na bydlení z dávek státní
sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči. Příjmy za posuzované čtvrtletí
budete dokladovat pouze jedenkrát. 

JUDr. Adam Macúch