Změny v oblasti přestupkového práva od 1.7.2017

31.07.2017 15:11

 

Ve Sbírce zákonů přibyly dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva. Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ( z. č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích ( z. č. 251/2016 Sb.). Co nám tato nová úprava přinese a na co je třeba dát si pozor?

 
Stávající přestupkový zákon ( z. č. 200/1990 Sb.) a spolu s ním i mnoho dalších správně právních předpisů nebo jejich dílčích částí bude nahrazeno těmito novými kodexy. Platný právní předpis, který u nás přetrvává již od roku 1990, byl více než 80x novelizován a po nové úpravě již řadu let volá, neboť stávající právní úprava správně právní odpovědnosti je velmi komplikovaná a navíc chaotická. Dokládá to fakt, že máme definovány podmínky pro správní delikty ve 250 zákonech, kdy se jedná o 2 200 skutkových podstat přestupků a 5 100 skutkových podstat jiných správních deliktů.

Právě tuto chaotičnost a nepřehlednost má nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich změnit, má být obecnou normou upravující definice přestupků a stanovení pravidel pro jejich projednávání a vyřízení. Konkrétně má vymezovat přestupky, určit podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání. Současná právní úprava rozlišuje přestupek a jiný správní delikt, kdy jiný správní delikt je v §2 odst. 1 zákona o přestupcích vymezen jako jiný protiprávní čin, který není zákonem označen za přestupek. Rozdíl mezi těmito 2 instituty je tedy především teoretický – přestupku se dopouští fyzická osoba a jiného správního deliktu osoba právnická nebo fyzická – podnikající. Hlavním problémem této duality však je, že jiné správní delikty nemají obecnou část, která by řešila hmotněprávní či procesně právní úpravu. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky tuto dualitu ruší a zavádí jednotný pojem „přestupek“.

Příkazní vs blokové řízení

§84 zákona o přestupcích uvádí, „že přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.“ O kousek dále je uvedeno, že „Není-li pochybnost o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty.“ Zákon o odpovědnosti za přestupky již však blokové a příkazní řízení nerozlišuje, ale stanovuje, že na blokové řízení upravené v dosavadních zákonech se hledí jako na příkazní, při němž je příkaz vydáván na místě.

Promlčecí doba

Nesmíme zapomenout na to, že i promlčecí doba se dočká změn. Od 1. 7. 2017 bude tato doba záviset na závažnosti přestupku, přičemž budou délky dvě – 1 rok a 3 roky. 3léta budou tehdy, pokud jde o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.  

Správní trestání

Upustí se od dosavadního pojmu sankce a nahradí jej správní tresty. Zůstávají napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci. Byla snaha o zachování zákazu pobytu, ale vzhledem k nedostatku podporujících hlasů to bylo vypuštěno. Mezi nový správní trest patří zveřejnění rozhodnutí o přestupku, který lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon. Je však třeba dbát na to, aby zásah do soukromí pachatele nebyl nepřiměřený vzhledem k povaze a závažnosti přestupku.

Nově se zároveň zavedou přitěžující a polehčující okolnosti, ke kterým se přihlédne při určení druhu a výměry správního trestu. Jako polehčující okolnost bude brána například skutečnost, že pachatel spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvým nebo že přestupek spáchal pod vlivem hrozby nebo nátlaku. Za přitěžující okolnost bude považována situace, kdy pachatel spáchal více přestupků nebo ho spáchal opakovaně.

Druhý související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, bude obsahovat výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech.

Prostudovat si je můžete a stáhnout v pdf souboru zde:

 

autorka: Patricie Filipková