Změny zákona o silničním provozu účinné od 1. ledna 2013

09.01.2013 22:34

„Exekuce na řidičské oprávnění“

Dnem 1. ledna 2013 nabývají účinnosti dvě novely zákona o silničním provozu, obsažené:

1. v zákoně č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky;

2. v zákoně č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ad 1) Zákon č. 18/2012 Sb.

Prvním z uvedených zákonů, tj. zákonem č. 18/2012 Sb., se do zákona o silničním provozu doplňuje oprávnění celníků zastavovat z jedoucího vozidla jiná vozidla ve stejném směru jízdy pomocí rozsvícení nápisu „STOP“, a to zepředu i zezadu. Dosud toto oprávnění měla podle zákona pouze Policie České republiky a obecní policie.

Ad 2) Zákon č. 396/2012 Sb.

Druhým z uvedených zákonů, tj. zákonem č. 396/2012 Sb., se do zákona o silničním provozu v návaznosti na souběžně novelizovaný exekuční řád doplňuje zcela nový institut – tzv. „exekuce pozastavením řidičského oprávnění“.

Exekuci pozastavením řidičského oprávnění bude podle exekučního řádu možné nařídit pouze v případě, bude-li exekutorem vymáháno dlužné výživné na nezletilé dítě. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů. Osobě, na kterou bude uvalena exekuce pozastavením řidičského oprávnění, nebude možné udělit jiné řidičské oprávnění ani vydat řidičský průkaz. Zároveň takové osobě vznikne povinnost dosavadní řidičský průkaz neprodleně odevzdat.

Autoškolský zákon – změny od 19. ledna 2013

Dnem 19. ledna 2013 nabývá účinnosti hlavní část zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

O změnách, které uvedená novela přináší v zákoně o silničním provozu, jsme již dříve informovali. Nyní se zaměříme na změny, k nimž 19. 1. 2013 dochází v zákoně č. 247/2000 Sb., tedy v tzv. „autoškolském“ zákoně. Zde je většina změn vyvolána novým vymezení skupin vozidel pro účely určení rozsahu řidičského oprávnění, navazuje tedy bezprostředně na změny provedené právě v zákoně o silničním provozu.

Jedná se zejména o následující změny:
1. Změny v požadavcích na výcviková vozidla autoškol, resp. na vozidla užitá při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; jedná se konkrétně o tyto změny v požadavcích na autoškolská, resp. zkušební vozidla:

  • a) pro skupinu A1 zvýšení požadavku na minimální objem motoru motocyklu ze 75 cm3 na 120 cm3 a stanovení  minimální konstrukční rychlosti takového motocyklu na 90 km/h;
  • b) pro skupinu A2 stanovení požadavku na minimální objem motoru motocyklu na 400 cm3 a výkon alespoň 25 kW;
  • c) pro skupinu A zvýšení požadavku na minimální výkon motocyklu z dosavadních 35 kW na 40 kW.

2. Omezení zkoušky ze znalostí ovládání a údržby vozidla pouze na případy zkoušky na skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E; tuto zkoušku „z techniky“ tedy nově nebudou muset skládat žadatelé o řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2, A, B1, B a B+E (dosud byli vyňati pouze žadatelé o skupinu AM);

3. Změny v oblasti tzv. doplňovacích zkoušek, které zahrnují pouze zkoušku z praktické jízdy, jimž se budou podrobovat:

  • a) žadatelé o řidičské oprávnění pro skupinu A2, budou-li alespoň 2 roky držiteli řidičského oprávnění pro skupinu A1,
  • b) žadatelé o řidičské oprávnění pro skupinu A, budou-li alespoň 2 roky držiteli řidičského oprávnění pro skupinu A2,
  • c) žadatelé o rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B i na jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg.

Dále novela přináší:

» zpřísnění požadavků na školení zkušebních komisařů, kteří budou povinni:

  • každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů;
  • každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne;
  • každých 5 let se podrobit přezkoušení;

» prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře z dosavadních 3 let na 5 let;

» rozšíření výjimky z povinnosti podrobovat se zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti řidičů i na řidiče vozidel obecní policie a Vězeňské služby České republiky a na řidiče vozidel při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou;

» zakotvení povinnosti provozovatele školicího střediska nahlásit příslušnému krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny v seznamu přihlášených účastníků vstupního nebo pravidelného školení, a to nejpozději 1 pracovní den před konáním školení;

» zakotvení povinnosti provozovatele školicího střediska zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení pravidelného školení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznam účastníků pravidelného školení;

» novou úpravu průkazů profesní způsobilosti řidiče; průkaz profesní způsobilosti jako samostatný doklad bude nadále vydáván pouze těm řidičům z povolání, kteří nejsou držiteli českého řidičského průkazu, zatímco držitelům českých řidičských průkazů bude profesní způsobilost zaznamenávána přímo do řidičského průkazu pomocí harmonizovaného kódu;

» výslovné zakotvení působnosti Ministerstva dopravy k výkonu státního dozoru ve věcech zkušebních komisařů;

» terminologické zpřesnění zákona, kdy přihláška do autoškoly se už nebude nazývat jako „žádost o řidičské oprávnění“, nýbrž přesněji „žádost o přijetí k výuce a výcviku“, aby nedocházelo k záměnám pojmosloví s pojmoslovím podle zákona o silničním provozu, kde má pojem „žádost o řidičské oprávnění“ zcela odlišný význam.

Podle přechodných ustanovení k předmětné novele „autoškolského“ zákona platí následující:

1. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře zahájená před 19. 1. 2013 se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí dosavadního zákona; platnost průkazů zkušebního komisaře se však prodlouží o 5 let.

2. Pokud držitel průkazu zkušebního komisaře požádá o prodloužení jeho platnosti a k 19. 1. 2013 je zbývající doba platnosti takového průkazu kratší než 6 měsíců, postačuje k prodloužení jeho platnosti, podrobil-li se jeho držitel zdokonalovacímu školení a přezkoušení podle dosavadního zákona.

3. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná před 19. 1. 2013, s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) od 19. 1. 2013 považují za rozhodnutí o registraci vydaná pro skupinu A2. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná před 19. 1. 2013 s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (bez omezení) platí pro skupinu A.

4. Podmínku pro absolvování doplňovací zkoušky podle § 45b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění účinném od 19. ledna 2013 splní i žadatel, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A opravňujícího k řízení pouze motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/ hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

Je politováníhodné, že Ministerstvo dopravy dosud nepředstavilo novely prováděcích vyhlášek k „autoškolskému“ zákonu, jejichž změna se s ohledem na změny provedené v tomto zákoně jeví jako nezbytná. Tyto změny by přitom měly být rovněž účinné už od 19. 1. 2013.

Bc. Tomáš Hájecký